کارفرمایان

  •     شرکت ساختمانی آ س پ
  •     بنیاد فرهنگی البرز
  •     شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
  •     شرکت ساختمانی نو آور
  •    آقای محمدحبیبی ( دولابی )
  •     شرکت صبا دو چرخ
  •     مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران
  •     تعاونی مسکن آماد و لجستیک سپاه
  •     تعاونی مسکن کارکنان موسسه صنایع دفاعی
  •     شرکت مهندسی سپا سد

         *     شرکت فاضلاب استان تهران